Política de Privadesa de la web de THINK RURAL SL

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

 • THINK RURAL, S.L. (en endavant “THINK RURAL”)
 • Domicili: Camí del Padró 43-9 08394 Sant Vicenç de Montalt, Barcelona
 • E-mail: info@thinkrural.es
 • Telèfon: 937 426 315
 • N.I.F.: B-64543036

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

Tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per tal de mantenir i gestionar les sol·licituds enviades mitjançant el formulari de registre de la web.

Concretament:

 • La finalitat amb la qual tractem les dades personals dels usuaris viatgers és la gestió de reserves del lloguer d'allotjaments rurals anunciats a la nostra web; i
 • La finalitat amb la qual tractem les dades personals dels usuaris propietaris és la comercialització i gestió de reserves del lloguer d'allotjaments rurals que formen part de la seva propietat, els quals són anunciats al nostre web.

Així mateix, tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per gestionar les comunicacions electròniques relacionades amb els serveis i productes que ofereix THINK RURAL.

Per quant de temps conservarem les seves dades?

Tant les dades personals proporcionades mitjançant el formulari de registre, com aquells proporcionats a la subscripció de les comunicacions electròniques dels serveis i productes de THINK RURAL es conservaran mentre no es revoqui el consentiment, que pot ser revocat en qualsevol moment. No obstant això, les dades personals dels usuaris propietaris s'han de conservar durant un màxim de cinc (5) anys a partir de l'última factura emesa.
¿Cómo revocar el consentimiento?

Pot revocar el seu consentiment enviant un email a info@thinkrural.es. 

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La base legal per al tractament de les seves dades és el registre per part de l'interessat a través del formulari habilitat, així com la subscripció de les comunicacions electròniques dels serveis i productes de THINK RURAL.

A què destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades personals dels usuaris viatgers seran cedides a aquells usuaris propietaris, registrats en la nostra plataforma web, que seleccioni l'usuari viatger per tal de gestionar la reserva o qualsevol consulta que pogués realitzar. Les dades personals dels usuaris propietaris seran cedits a aquells usuaris viatgers, registrats en la nostra plataforma web, per tal de gestionar la reserva o atendre qualsevol consulta que li pogués fer l'usuari viatger.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en THINK RURAL es tracten dades personals que els concerneixin, o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions. Així mateix, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. THINK RURAL l'informa que podrà exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició i limitació del tractament segons les condicions i límits que preveu la vigent legislació, dirigint-se per escrit a THINK RURAL, Camí del Padró 43-9 08394 Sant Vicenç de Montalt , Barcelona, ​​o bé mitjançant correu electrònic a info@thinkrural.es. En qualsevol cas, haurà d'aportar còpia del seu DNI, passaport o document equivalent. En cas de considerar-ho oportú, pot presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).Derechos de los interesados

1. Dret d'accés: Dret a obtenir del responsable del tractament confirmació de si s'estan tractant o no dades personals que el concerneixen i, en aquest cas, dret d'accés a les seves dades personals. Així com:
 

 1. Els fins del tractament
 2. Les categories de dades personals de què es tracti
 3. Els destinataris o les categories de destinataris als quals es van comunicar o s'han de comunicar les dades personals, en particular destinataris en tercers o organitzacions internacionals
 4. Si és possible, el termini previst de conservació de les dades personals o, si no és possible, els criteris utilitzats per determinar aquest termini
 5. L'existència del dret a sol·licitar del responsable la rectificació o supressió de dades personals o la limitació del tractament de dades personals relatives a l'interessat, o a oposar-se a aquest tractament
 6. El dret a presentar una reclamació davant d'una autoritat de control
 7. Quan les dades personals no s'hagin obtingut de l'interessat, qualsevol informació disponible sobre el seu origen
 8. L'existència de decisions automatitzades, inclosa l'elaboració de perfils, la lògica aplicada, així com la importància i les conseqüències previstes d'aquest tractament.

2. Dret de rectifiació: Dret a obtenir del responsable del tractament la rectificació de les dades personals inexactes que li concerneixin. Tenint en compte les finalitats del tractament, l'interessat té dret que es completin les dades personals que siguin incompletes, inclusivament mitjançant una declaració addicional.

3. Dret de supressió: Dret a obtenir del responsable del tractament la supressió de les dades personals que li concerneixin, el qual estarà obligat a suprimir sense dilació indeguda les dades personals quan es doni alguna de les circumstàncies següents:Los datos personales ya no sean necesarios en relación con los fines para los que fueron recogidos o tratados de otro modo

 1. L'interessat retiri el consentiment en què es basa el tractament
 2. L'interessat s'oposi al tractament
 3. Les dades personals hagin estat tractats il·lícitament
 4. Les dades personals han de suprimir-se per al compliment d'una obligació legal establerta en el Dret de la Unió o dels estats membres que s'apliqui al responsable del tractament
 5. Les dades personals s'hagin obtingut en relació amb l'oferta de serveis de la societat de la informació dirigida a menors. No obstant això, es regulen una sèrie d'excepcions en què no és procedent aquest dret. Per exemple, quan hagi de prevaler el dret a la llibertat d'expressió i informació.


4. Dret d'oposició: Dret a oposar-se en qualsevol moment a què dades personals que li concerneixen siguin objecte d'un tractament. El responsable del tractament deixarà de tractar les dades personals, llevat que acrediti motius legítims imperiosos per al tractament que prevalguin sobre els interessos, els drets i les llibertats de l'interessat, o per a la formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions.

5. Dret a la limitació de tractament: Dret a obtenir del responsable del tractament la limitació del tractament de les dades quan es compleixi alguna de les condicions següents:

 1. L'interessat impugni l'exactitud de les dades personals, durant un termini que permeti al responsable verificar l'exactitud d'aquests
 2. El tractament sigui il·lícit i l'interessat s'oposi a la supressió de les dades personals i sol·liciti en el seu lloc la limitació del seu ús
 3. El responsable ja no necessiti les dades personals per a les finalitats del tractament, però l'interessat els necessiti per a la formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions
 4. L'interessat s'hagi oposat al tractament mentre es verifica si els motius legítims del responsable prevalen sobre els de l'interessat.